PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s., IČ: 26091143, se sídlem Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice, Česká republika, zapsaná v rejstříku

obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 109 (dále jen „Správce“ nebo „My“), zpracovává osobní údaje o fyzických osobách v rámci Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v letech 2020-2021 (dále jen „Činnosti“), a v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto dotčené subjekty údajů informuje o zpracování osobních údajů v rámci Činností.

 

Správce osobních údajů

název: Jaip – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

adresa: Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice, Česká republika

IČ: 260 91 143

kontaktní osoba: Michaela Novotná

tel. č.: +420 608 572 269

e-mail: novotna@jaip.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s Činnostmi

 

Správce může zpracovávat v souvislosti s Činnostmi zejména Vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • adresa (trvalý pobyt / doručovací adresa);
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • podobizna – fotografie či audiovizuální záznam;
 • informace sdělené v rámci Cen společenské odpovědnosti;
 • údaje získávané prostřednictvím souborů cookies;
 • jiné údaje související s Činnostmi a jednáními s nimi spojenými.
 
 

Účely a právní základ zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • přihlášení subjektu do Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (dále jen Ceny);
 • zajištění dodržování pravidel a hladký průběh ocenění;
 • vyhlášení ocenění, udělování cen a hodnocení přihlášených subjektů;
 • komunikace s účastníky před, během a po Ceně;
 • zajištění medailonků.
 

Právními základy zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) a výkon oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, zpracovatelé a předávání Vaše osobní údaje mohou být v rámci výkonu Činností předávány a dále zpracovány dalšími osobami, a to zejména:

 • Jihočeskému kraji, Jihočeské hospodářské komoře, agentuře CzechInvest v rámci spolupráce při zajištění hodnocení přihlášených projektů;
 • státním orgánům (Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy, správci daně) a další subjekty na základě jiných právních předpisů.
JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

Realizátor Ceny hejtmana JCK za společenskou odpovědnost (CSR) pro rok 2020 – 2021